Продажби и наеми на недвижими имоти в София и цялата страна.
Тук ще намерите професионализъм и компетентно отношение.

За контакти с нас02 44 20 700   |   0887 000 452

Агенция за недвижими имоти Corta Imoti

Политика на поверителност и защита на личните данни

„Корта Имоти“ ЕООД е регистриран администратор на лични данни към Комисията за защита на личните данни

ЦЕЛ, ОБХВАТ И АДРЕСАТИ  НА  НАСТОЯЩАТА  ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ?

„Корта Имоти“ ЕООД е регистриран администратор на лични данни към Комисията за защита на личните данни, съгласно издадено Удостоверение № 424665/29.11.2016 г. Това означава, че притежава необходимата оторизация за работа с предоставяните от Вас лични данни и информация Ние, „КОРТА ИМОТИ" ЕООД отчитаме, че е важно да разберете как събираме, съхраняваме, споделяме и използваме информацията за Вас, в качеството Ви на наш клиент, която представлява лични данни. Затова, чрез настоящата политика за поверителност, Ви  информираме за извършваната обработка и за възможностите за упражняване на контрол от Ваша страна, съгласно изискванията на европейското и националното ни законодателство.

Информацията, свързана с Ваши лични данни, може да се съдържа (изброяването не е изчерпателно) в: имейли; документи на хартиен носител; електронни документи без значение дали са подписани с квалифициран електронен подпис и без оглед на носителя, на който се съхраняват. Информацията се събира при сключване на договор и установяване на търговски взаимоотношения между нас, както и през периода на действие на същите.

Услугите на Дружеството не са предназначени за лица под 16 години и целево не се събират лични данни от такива лица.

ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ. КОИ ДАННИ СА ЛИЧНИ ДАННИ?

Съгласно приложимите разпоредби на Регламент № 2016/679 (ЕС), термините и дефинициите използвани в политиката за поверителност са следните:

Личните данни се определят като: "Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице".

Обработване -  всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Администратор - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;

Електронен документ - всяко съдържание, съхранявано в електронна форма, по-специално текстови или звуков, визуален или аудио-визуален запис;

Надзорен орган - Комисия за защита на личните данни.

КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ?

„Корта Имоти“ ЕООД събира и обработва следните видове Ваши данни - име, ЕГН/ЛНЧ, номер, дата и орган на издаване на документа за самоличност и адресна регистрация, както и данни за контакт с Вас, като мобилен/стационарен телефон и/или e-mail адрес.

В случай, че сте надлежно упълномощено лице обработваме следните Ваши данни: име, ЕГН/ЛНЧ, адресна регистрация, номер на документ за самоличност, дата и орган на издаване, посочени в пълномощното, телефонен номер.

Основно, Вашите данни, които обработваме, ще ни бъдат предоставени лично от Вас.

Понякога може да получаваме лични данни за Вас от трети страни, например клиенти, други бизнес партньори, държавни и контролни органи и органи на местното самоуправление.

„Корта Имоти“ ЕООД не събира и не използва, по какъвто и да е начин: финансова информация; информация, касаеща чувствителни лични данни, свързана с произход; политически, религиозни и други убеждения; здравен статус; съдебно минало; участие в синдикални и политически организации. 

СВЪРЗАНИ УСЛУГИ

Услугите на Дружеството може да са свързани и с интернет страници, управлявани от несвързани дружества и може да включват реклами или да предлагат съдържание, функционалности или приложения, разработени и поддържани от несвързани дружества. Дружеството не носи отговорност за практиките за защита на лични данни на такива несвързани дружества.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Данните, които „Корта Имоти“ ЕООД събира от и за Потребителите, се използват за предоставяне на услуги, като оценява, анализира и подобрява тези услуги, съобразно Вашите очаквания и интереси; повишаваме нивото на Вашата удовлетвореност при използване на услугите на Дружеството, като Ви предоставяме подходящо и интересно за Вас съдържание; да Ви предлагаме качествено клиентско обслужване, да комуникираме с Вас и да отговаряме на запитвания; с Вашето предварително съгласие, да Ви изпращаме (по електронна поща, SMS, телефон, чат и социални медии) оферти, и промоции, свързани с услугите на Дружеството, услуги/продукти на свързани лица и/или партньорски организации, осъществяващи дейност в сферата на бизнеса с недвижими имоти. С Вашето предварително съгласие, Ви изпращаме маркетингови съобщения, съобразени с индивидуалните Ви интереси и търсения, посредством електронни съобщения.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, НА КОЕТО СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Обработването на Вашите лични данни е необходимо с оглед на предоставянето на извършваните от Дружеството услуги; във връзка с приложимото законодателство, доколкото същото вменява в задължение на „Корта Имоти“ ЕООД съхраняването на такива данни; на основание законните интереси на Дружеството и неговите контрагенти за осъществяване на икономическа дейност, доколкото обработването на личните данни се извършва в рамките на строго необходимото за осъществяването на такава икономическа дейност. 

В повечето случаи обработването на Вашите лични данни ще бъде на едно от следните основания:

 • обработката е необходима, за да сключим или изпълним вече сключен договор с Вас;
 • обработката е предвидена в нормативен акт или е в изпълнение на правно задължение (например да разкрием данъчни данни на държавен орган);
 • обработката е във връзка с осигуряването на нашите законни интереси като дружество и  нашите интереси не противоречат на Вашите интереси, основни права или свободи (например интереса ни към развитието на бизнеса и дейността на Дружеството; към повишаване ефективността на нашите процеси и практики; към опазване на имуществото ни и т.н.)

Всеки Потребител има право по всяко време да оттегли своето съгласие за обработване на личните данни, като изпрати съобщение до адреса на електронна поща, посочена по-долу.

КАК ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Личните данни се обработват, както с автоматични средства, така и ръчно, и са защитени чрез подходящи мерки за сигурност, като се вземат предвид достиженията на техническия прогрес, разходите по изпълнението, както и естеството, обхвата, контекста и целта на обработката. Дружеството въвежда подходящи административни, технически, кадрови и физически мерки, за да опази личните данни, с които разполага, от загуба, кражба и неразрешено ползване, разкриване или модифициране. Основно, Вашите данни, които обработваме, ще ни бъдат предоставени лично от Вас. Нашият общ подход е да запазим личните данни на клиентите само за толкова дълго време, колкото е необходимо, за да удовлетворим целта, за която са били събрани от нас или предоставени от Вас, включително за определения законов срок.

За повече информация относно практиките ни за съхранение на данни, включително по отношение на данните на клиентите, моля, направете справка с документа "Правила и процедури за съхранение и унищожаване на носители, съдържащи лични данни", който е достъпен в търговското помещение на Дружеството или поискайте информация от Управителя на Дружеството.

КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛИ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

За целите, изброени по-горе, категориите лица, на които личните Ви данни могат да бъдат разкривани, са на Вас самия, на колеги в Дружеството, като се спазва принципа „необходимост да се знае”, на лица, ако е предвидено в нормативен акт (напр. на контролните органи и служители на МВР) и на лица, които по силата на договор обработват данните (напр. на доставчици на счетоводни услуги).

СИГУРНОСТ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Следваме разумни физически, технически и административни стандарти за сигурност, предназначени да защитят личните Ви данни от загуба, злоупотреба, промяна, унищожаване или повреда, съгласно изискванията на европейското и  националното ни законодателство.

Не предоставяме личните Ви данни на лица извън Европейското икономическо пространство или на международни организации.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Дружеството ще предприеме стъпки в съответствие с приложимото законодателство, за да поддържа Вашите лични данни точни, пълни и актуални.

По отношение на Вашите данни, които ние обработваме в качеството си на администратор, имате право да заявите:

 • Премахването на неточни лични данни(включително да бъдат допълнени непълни лични данни, като това допълнение може да стане чрез подписване на декларация от Ваша страна);
 • Изтриването на лични данни, приложимо само в следните случаи:
  • Личните данни повече не са нужни за целите, за които се обработват;
  • В случай, че оттеглите съгласието си за обработване (приложимо единствено, когато законовото основание за обработване е съгласие) и не съществува друго законно основание за обработване;
  • Личните  данни са били обработвани незаконно;
  • Изтриването е необходимо, за да се изпълни правно задължение, произтичащо от правото на ЕС или правото на държава членка, което е приложимо спрямо администратора на лични данни.
  • Вие сте възразил  срещу  обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество пред Вашите интереси, права и свободи, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Право на ограничаване на обработването единствено до съхранение, когато:
  • Вие оспорвате точността на личните данни, за срок, който би ни позволил да проверим точността на тези данни;
  • Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити,  а изисквате вместо това ограничаване на използването им;
  • Ние не се нуждаем повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
  • Вие сте възразил  срещу  обработването, когато законовото му основание е "обработване необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна", в очакване  на проверка  дали законните ни интереси като администратор имат преимущество пред Вашите интереси като субект на данни.
 • Оттегляне на съгласие за обработване на лични данни - в случай, че законното основание за обработване на личните Ви данни е съгласие, имате право да го оттеглите по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, което е било извършвано до момента на оттеглянето.
 • Имате право да подадете жалба до Надзорния орган за защита на личните данни (https://www.cpdp.bg/) или да потърсите защита на правата си пред компетентния съд.

Уведомяваме Ви, че можете да упражните горепосочените права чрез подаване на писмено искане за това (Образец 1) до Управителя на Дружеството. Искането следва да бъде разгледано и в срок до 1 /един/ месец от получаването му, Дружеството ще Ви предостави информация относно действията, предприети във връзка с искането. Ако Дружеството не предприеме действия по Вашето искане, в горепосочения срок ще бъдете уведомени за причините за това и за възможността за подаване на жалба до надзорен орган и търсене на защита по съдебен ред. Във всички горепосочени случаи можем да се свържем с Вас и да ви поискаме допълнителна информация, за да изпълним искането Ви. 

СРОКОВЕ НА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Нашият общ подход е да запазим личните данни на клиентите само за толкова дълго време, колкото е необходимо, за да удовлетворим целта, за която са били събрани от нас или предоставени от Вас, включително за определения законов срок.

В края на периода на запазване Вашите лични данни ще бъдат или заличени, или анонимизирани или агрегирани.

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

„Корта Имоти“ ЕООД има право да изменя или актуализира настоящата Политика за поверителност по каквато и да е причина (включително, но не само, промени в приложимото законодателство и разяснения, указания, решения, становища и разпореждания, свързани с такова приложимо законодателство. Всякакви промени в тази Политика за поверителност ще бъдат предварително обявявани чрез публикуване на сайта на дружеството.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Ако имате някакви въпроси или притеснения относно обработката на личните Ви данни, както и ако имате нужда от допълнителна информация или желаете да упражните някое от Вашите права, моля свържете се с Управителя на Дружеството.

Агенция за недвижими имоти Corta Imoti